Craandijk over… Twente

“Ik zou u vertellen, als gij ’t hooren wildet, hoe lief mij die plegtige heidevelden zijn, die ik zoo menigmaal mogt doorkruisen, te voet en te paard, op den stillen zomeravond, op den helderen najaarsdag, ook als de stormen gierden over de vlakten en de donkere wolkgevaarten vlogen door de lucht. Maar vermoedelijk boezemt u dat geen belang in.” 

Jacobus Craandijk over Twente in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2, hoofdstuk 1.2

14 maart 2016 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… Leeuwarden

“Na eenig worstelen in een enge vaart, langs een hoogst onwelriekende achterbuurt, waarnaar gij gansch Leeuwarden niet moogt beoordeelen, legt de stoomboot aan, en wij stappen aan wal.” 

Jacobus Craandijk over Leeuwarden in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2, hoofdstuk 2.

5 november 2015 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… het Botlekgebied

“De weiden zijn met vee bezaaid en de boomgaarden zijn met witte bloesems overdekt. In de hagen bloeit de meidoorn en de boomen prijken met hun jong en sappig groen, de graskanten langs den weg met hun vriendelijke voorjaarsbloemen.”

Jacobus Craandijk over wat nu het Botlekgebied heet in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 7, hoofdstuk 8.

26 maart 2015 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… de Veluwe

“Wat  toovermagt heeft toch de eenzame Veluwe, voor wie een oog heeft om de heerlijkheid van haar ontzagwekkende ruimte te zien.” 

Jacobus Craandijk over de Veluwe in Nieuwe Wandelingen door Nederland, (deel 8), hoofdstuk 6.

19 maart 2015 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… Haarlem

“Maar geen oogenblik hebt gij opgehouden te gevoelen, hoe Haarlems liefelijke omtrek u frisch maakt van geest en blijde van hart.” 

Jacobus Craandijk over Haarlem in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 3, hoofdstuk 8.

21 januari 2015 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… Rotterdam

” ’t Is der menigte, die zich op straat beweegt, in den regel wel aantezien, dat zij op eene of andere wijze onder den invloed van Mercurius of Neptunus staat.” 

Jacobus Craandijk over Rotterdam in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 3, hoofdstuk 5.

18 december 2014 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… Laren (NH)

“Wij ontvangen dan ook van de havelooze, met pluizen en afval bedekte gestalten, die wij aan het werk zien, en van de meerendeels bouwvallige en verwelooze huisjes niet den indruk dat de welvaart te Laren groot en algemeen is.”

Jacobus Craandijk over Laren (NH) in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 4, hoofdstuk 6.

2 december 2014 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… Hilversum

“Het heeft een groot aantal straten en stegen, waarom de vreemdeling best een’ plattegrond der plaats kan gebruiken, om er den weg te vinden.”

“In Hilversum herkent gij, ondanks nieuwe rooilijnen en bouwverordeningen, nog de oude woonstede der Germanen, van wie Tacitus zegt, dat zij hun huizen bouwden zonder orde, ieder op eigen terrein, van de buren afgezonderd.”

Jacobus Craandijk over Hilversum in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 4, hoofdstuk 6.

7 november 2014 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… Rijswijk (ZH)

” ’t Is een eenvoudige, rustige landweg tusschen welige weilanden – echt Hollandsch. Maar hoe schilderachtig zijn die boomen met hun grillige vormen, hun rijk geschakeerde tinten. Hoe geestig is het spel van licht en schaduw. Wat liefelijke landschappen overal; hier de warm gekleurde zonnige weide, glanzend van vruchtbaarheid, waar het bonte rundvee aan den kant der heldere, met riet omzoomde sloot in het lommer der blaauwgrijze wilgen is zamengegroept; ginds, waar het zware, donkere hout, tintelend in den zonnegloed, uit de groene vlakte oprijst en de witte muren der hoeve laat doorschemeren, of waar van verre de hooge torens van den Haag en Delft boven blaauwe, wazige bosschen uitsteken, terwijl boven dit alles de prachtige zomerlucht met haar witte, donzige wolken zich welft. Hoe weldadig is de kalmte die er heerscht, en wat weelde van den rijken, milden zomertijd ligt er over dat alles uitgebreid. Wat geuren van vette, versche melk en van welriekend hooi vervullen den omtrek.”

Jacobus Craandijk over Rijswijk (ZH) in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 8, hoofdstuk 7.

24 oktober 2014 — Filed under: Craandijk over...

Craandijk over… Diepenheim

“Een weinig bekend, maar niettemin bezienswaardig stedeken.”

Jacobus Craandijk over Diepenheim in Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 1, hoofdstuk 9.

 

 

10 september 2014 — Filed under: Craandijk over...

Wandelingen door Nederland met Jacobus Craandijk is tot stand gekomen in samenwerking met: